Keine Wahl
Nun gut, habe ich eine Wahl ?“ „Ja, wenn Du nicht willst, begleite ich Dich hinaus.“ „Das ist keine Wahl.“ „Ich würde aber mitgehen.“ „Ich denke darüber nach.“ Er dachte darüber nach. Und Pablo beobachtete ihn dabei. Gerne wäre ich mit Pablo durch die Wälder gezogen, er hätte mich sicher beschützt im Schlaf und geholfen beim Nahrung finden. Aber am Ende hätte auch das nicht viel geholfen. Er wusste das. Ich wusste das. Trotzdem waren wir beide sehr gespannt. „Ich wünsche, dass Du bei mir bleibst, geht das ?“ „Ja.“ „Gut, dann behandelt mich in Narkose und Du weckst mich auf ?“ „Ja.“ „Dann ist es so.“ Die Wände vibrierten leicht, er hatte ein unwohles Gefühl im Magen und das Flackern in seinen Augen verriet seine Angst. „Fürchte Dich nicht, wir fahren bloß nach unten. Die Räume sind Teil eines großen Fahrstuhlsystems und wir sind nun auf dem Weg ins Erdinnere, zur Stadt in der obersten Ebene.“ Ein Geräusch wie bei einem Erdbeben oder Erdrutsch ließ den Fahrstuhl erzittern. „Über uns wird Erde über den Schacht verdichtet und füllt ihn mehrere hundert Meter tief. Damit ist er nun wieder versiegelt. Es geht runter viel schneller als hinauf, dafür brauchen wir dann wieder mehrere Tage, damit an der Oberfläche keine unüblichen Formationen entstehen. Aber nun geht es in die Stadt, die erste Stadt, die am weitesten oben liegt. Darunter liegen viele weitere, wie viele es sind, erfährt kein Mensch, nur ich habe noch von keinem gehört, egal wie tief er unten war, dass es nicht noch eine Stadt gegeben hätte, die darunter lag. Dort wirst Du aufgenommen, sobald Du in der Schleuse, hier, die Reinigung überstanden hast.“ „….“ „Sie ist notwendig und Du wirst nach ihr von allen Krankheiten befreit sein, die Du in Dir trägst. Von vielen Erregern, wirst Du noch nie gehört haben, auch nicht von den Parasiten, die Du beherbergst. Auch werden Deine Organe geheilt, neu aufgebaut wo notwendig und werden so widerstandsfähiger gegen Erreger und Schadstoffe, auch gegen Strahlung. Die Resistenz gegen fast jede Art von energiereichen Teilchen haben wir entwickelt als die Raumfahrt so richtig in Schwung kam und heute hilft sie uns gegen alle Eindringlinge. Es müssen auch die fehleranfälligen Implantate entfernt werden, Du hast eine Sehverstärkung und eine Hörhilfe, vielleicht auch Nano-Roboter, die ich selbst nicht auf den ersten Scan sehen kann.“ „…“ „Warum habe ich das Gefühl, weiter reden zu müssen, wenn Du schweigst?“ „Das ist so manchmal zwischen uns Menschen.“ „Ich bin kein Mensch.“ „…“ „Das weißt Du doch.“ „…“ Wir mussten beide lachen. Wir waren in einer absurden Situation, hoffnungslos gar, aber nicht ernst. Das Lachen tat gut, uns beiden. Ich fühlte mit ihm. Ich musste Lachen, bis mir der Bauch schmerzte und der Rücken, ich konnte einfach nicht aufhören. Dann kamen Tränen und auch die taten gut.

Well, do I have a choice? "" Yes, if you don't want, I'll escort you out. "" That's not a choice. "" But I would go with you. "" I think about it. "He thought about it. And Pablo watched him do it. I would have loved to have walked through the woods with Pablo, he would have protected me in my sleep and helped me find food. But in the end that wouldn't have helped much either. He knew that. I knew that. Nevertheless, we were both very excited. "I wish you to stay with me, is that possible?" "Yes." "Good, then treat me under anesthesia and wake me up?" "Yes." "Then it is so." The walls vibrated slightly, he had an uncomfortable feeling in the stomach and the flickering in his eyes betrayed his fear. "Don't be afraid, we're just going down. The rooms are part of a large elevator system and we are now on our way to the interior of the earth, to the city on the top level. ”A sound like an earthquake or landslide made the elevator shake. “Earth is compressed above us via the shaft and fills it several hundred meters deep. It is now sealed again. It goes down much faster than up, so we need several days to make sure that there are no unusual formations on the surface. But now it goes to the city, the first city that is the highest. Below there are many more, how many there are, no one knows, only I have never heard of anybody, no matter how deep he was below, that there would not have been another city below. There you will be taken in as soon as you have survived the cleaning in the lock, here. "" ... "" It is necessary and you will be freed from all illnesses that you carry within you. You will never have heard of many pathogens, not even the parasites that you harbor. Your organs are also healed, rebuilt where necessary and thus become more resistant to pathogens and pollutants, including radiation. We developed resistance to almost every type of high-energy particle when space travel really got going and today it helps us against all intruders. The implants that are prone to errors must also be removed. You have a visual aid and a hearing aid, maybe also nano robots, which I myself cannot see at the first scan. "" ... "" Why do I have the feeling that I have to continue talking? if you are silent? "" That's so sometimes between us humans. "" I'm not human. "" ... "" You know that. "" ... "We both had to laugh. We were in an absurd situation, hopelessly done, but not serious. The laugh was good for both of us. I felt with him. I had to laugh until my stomach and back ached, I just couldn't stop. Then tears came and they felt good too.

Dobře, mám na výběr? “„ Ano, pokud nechceš, doprovodím tě. “„ To není volba. “„ Ale já bych šel s tebou. “„ Myslím na to. “Přemýšlel o tom. A Pablo ho sledoval, jak to dělá. Rád bych chodil lesem s Pablem, chránil by mě ve spánku a pomohl mi najít jídlo. Ale nakonec by to příliš nepomohlo. Věděl to, věděl jsem to, přesto jsme byli oba velmi nadšení. „Přál bych si, abys zůstal se mnou, je to možné?“ „Ano.“ „Dobře, pak mě léčte pod anestézií a probuď mě?“ „Ano.“ „Tak to je.“ Stěny mírně vibrovaly, měl nepříjemný pocit v žaludku a blikání v jeho očích zradilo jeho strach. „Neboj se, jen jdeme dolů. Místnosti jsou součástí velkého výtahového systému a nyní jsme na cestě do vnitrozemí země, do města na nejvyšší úrovni. “Zvuk jako zemětřesení nebo sesuv půdy způsobil chvění výtahu. "Země je stlačena nad námi šachtou a naplňuje ji několik set metrů hluboko." Nyní je opět zapečetěný. Padá mnohem rychleji než nahoru, takže potřebujeme několik dní, abychom se ujistili, že na povrchu nejsou neobvyklé útvary. Ale nyní jde do města, prvního města, které je nejvyšší. Dole je mnohem víc, kolik jich je, nikdo neví, jen jsem nikoho nikdy neslyšel, bez ohledu na to, jak hluboko byl dole, že by pod ním nebylo jiné město. Tam vás vezmou, jakmile přežijete úklid v zámku, tady. "" ... "" Je nutné a budete osvobozeni od všech nemocí, které v sobě máte. Nikdy nebudete slyšet o mnoha patogenech, dokonce ani o parazitech, které máte v přístavu. Vaše orgány jsou také uzdraveny, v případě potřeby přestavěny, a tak se stanou odolnějšími vůči patogenům a znečišťujícím látkám, včetně záření. Vyvinuli jsme odolnost vůči téměř všem typům vysokoenergetických částic, když se vesmírné cestování opravdu rozběhlo a dnes nám pomáhá proti všem vetřelcům. Musejí být také odstraněny implantáty, které jsou náchylné k chybám. Máte vizuální pomoc a naslouchátko, možná také nano roboty, které já sám nevidím při prvním skenování. “„ ... “„ Proč mám pocit, že musím dál mluvit? jestli mlčíš? “„ To je mezi námi lidmi někdy. “„ Nejsem člověk. “„ ... “„ To víš. “„ ... “„ Oba jsme se museli smát. Byli jsme v absurdní situaci, beznadějně, ale ne vážně. Smích byl pro nás oba dobrý. Cítil jsem se s ním. Musel jsem se smát, až mě bolelo břicho a záda, prostě jsem nemohl zastavit. Pak přišly slzy a také se cítili dobře.