Die Fürsorge der Regulanten
Habt Ihr mich deshalb gerettet von der Oberfläche?“ „…“ „… …“ „Ja, das mag der Grund sein. Ich wachte auf in meiner Wachstumskammer und bekam meine endgültigen Gesichtszüge und so weiter verpasst. Wenn ich die Schmerzen empfunden hätte, die dabei auftreten, wäre es nicht zu ertragen. Aber sie versetzen einen in einen halbwachen Zustand, in dem man die Schmerzen nur bemerkt, wie ein Außenstehender und trotzdem vollkommen ruhig bleibt, sogar einschlafen kann. Da träumte ich meine Mission, so nutzen sie diese Reifungszeit – das Gehirn ist ja immer wach. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon wirklich Missionen erlebt habe oder ob es nur eingepflanzte Erinnerungen sind, oder Träume zukünftiger Missionen.“ „Alle meine Begleiter sind auf meinen Wanderungen gestorben oder sind einfach so verschwunden in den Nächten, wie habe ich überlebt?“ „Das lag an Dir selbst und auch am Zufall. Du hast starke Instinkte, Du bist ja auch in der Stadt geblieben, als die Masse geflohen ist, sie hatten nie eine Chance und Deine Begleiter nur eine sehr geringe, deshalb haben sie dich verlassen.“ „Habt Ihr sie wenigstens gezählt oder weiß keiner wie viele gelitten haben und gestorben sind?“ „Jeder trug einen Sender, den tragt Ihr doch alle. Ihr bekommt ihn kurz nach der Geburt, wenn der Priester Euch das geweihte Band auf die Stirn legt und Euch in das heilige Linnen wickelt. Dann treten die Nano-Roboter auf Euch über und fügen sich an einem ungefährlichen Ort im Körper zum Sender zusammen. Er speist sich von Eurer Nahrung, Euren Nervenimpulsen, eurer Energie. Er sagt uns wo ihr seid, lebend, krank, verletzt oder tot und ganz grob auch, was ihr dabei empfindet. Es erstaunt uns immer wieder, wie wenig das ist.

Is that why you saved me from the surface? "" ... "" ... ... "" Yes, that may be the reason. I woke up in my growth chamber and got my final facial features and so on. If I had felt the pain that came with it, it would be unbearable. But they put you in a half-awake state, in which you can only notice the pain, like an outsider and still remain perfectly calm, even sleep. Then I dreamed my mission, so use this maturation time - the brain is always awake. I don't know if I have really had missions before or if they are just implanted memories, or dreams of future missions. "" All of my companions died on my hikes or simply disappeared during the nights, how did I survive? " "It was up to you and also due to chance. You have strong instincts, you stayed in the city when the masses fled, they never had a chance and your companions only a very small one, so they left you. "" Did you at least count them or don't know how many have suffered and died? "" Everyone carried a transmitter, you all carry it. You will receive it shortly after birth, when the priest puts the consecrated ribbon on your forehead and wraps you in the holy linen. Then the nano-robots step over to you and join together in a safe place in the body to form the transmitter. It feeds on your food, your nerve impulses, your energy. He tells us where you are, living, sick, injured or dead and roughly what you feel about it. We are always amazed at how little that is.

Proto jste mě zachránili z povrchu? “„ ... “„ ... ... “„ Ano, to může být důvod. Probudil jsem se v růstové komoře a dostal jsem poslední rysy obličeje a tak dále. Kdybych cítil bolest, která s tím přišla, byla by to nesnesitelná. Ale staví vás do stavu bdělosti, ve kterém si můžete jen všimnout bolesti, jako outsider a stále zůstat naprosto klidný, dokonce spát. Pak jsem snil o své misi, takže využijte tuto dobu zrání - mozek je vždy vzhůru. Nevím, jestli jsem skutečně měl mise dříve, nebo jestli jsou to jen implantované vzpomínky nebo sny o budoucích misích. “„ Všichni moji společníci zemřeli na mé túry nebo prostě zmizeli během nocí, jak jsem přežil? “ "Bylo to kvůli tobě a také kvůli shodě okolností." Máte silné instinkty, zůstali jste ve městě, když masy uprchly, nikdy neměli šanci a vaši společníci jen velmi malí, takže vás opustili. “„ Aspoň jste je spočítali nebo nevěděli, jak mnoho z nich trpělo a zemřelo? “„ Všichni měli vysílač, všichni to nesete. Dostanete ji krátce po narození, když kněz položí zasvěcenou stuhu na čelo a omotá vás do svatého prádla. Pak k vám přistoupí nano-roboti a spojí se na bezpečném místě v těle, aby vytvořili vysílač. Živí se vaším jídlem, nervovými impulsy, energií. Říká nám, kde jste, žijete, nemocní, zranění nebo mrtví a zhruba to, co si o tom myslíte. Vždy nás ohromuje, jak málo to je.