Die Frage
Kurz vor seinem Tod kehrte Lucius noch einmal zum Spiel mit den alten Metriken zurück. Es waren genau 982.081 Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt den Gebäudekomplex bewohnt hatten bzw. noch bewohnten. Damit war jedes mögliche Segment genau 3,14 mal bewohnt worden. Betrachtete man weitere Nachkommastellen, ergaben sich leichte Abweichungen zu PI, exakt 0,00451494225 - über deren Ursache Lucius lange nachdachte und auch seine inzwischen erfolgreich simulierten Intelligenzen nachdenken ließ. An den größeren Wohnungen konnte es nicht alleine liegen, denn deren Effekt hätte sich leicht ausgleichen lassen können durch vereinzelt kürzere Lebenszeiten der Bewohner. Die Abweichung tendierte auch nicht gegen Null, wenn Lucius eine Simulation der Anlage und seiner Bewohner quasi in die Unendlichkeit räumlich und zeitlich weiter laufen ließ - sie schien dem gesamten Setup der Anlage inhärent zu sein. Oder er kannte einen Anfangsparameter nicht, der zu dieser "Abweichung" führte. Wenn es denn eine war. Die Anlage war nun einmal im perfekten Kreis angeordnet, das war klar. Sie war auch unterirdisch aus einem Stück gegossen, so dass sie sich nur als Gesamtes im Laufe der Jahrtausende mit der Plattentektonik bewegen konnte (was sie tat, er hatte es gemessen). Es gab weitere vier Anlagen gleicher Art auf seinem Planeten. Die Studenten und der Rat, der sie kontrollierte, machten damit 4.910.405 Menschen aus, die ganze Bevölkerung des Planeten 3.815.384.685. Außerhalb der 5 Ringbauten gab es 76.209 Wohntürme, in denen jeweils 50.000 Menschen wohnten. Die Wohntürme gruppierten sich zu 3.313 Städten, wobei der Begriff eher irreführend war. Denn manche Städte berührten sich an den Rändern, so dass die Türme zweier Städte häufig näher zu einander waren als die Türme einer Stadt, die sich gegenüber lagen - getrennt durch den riesigen zentralen Park. Vielleicht addierten sich bei Lucius' Kalkulationen die Rundungsfehler auf, da neben PI auch noch einige Primzahlen nachweislich in die Verhältnisse integriert worden waren. Nur die Zahl der Menschen pro Wohnturm außerhalb der Studentenstadt war gerade und mit 50.000 banal. Doch gerade so eine scheinbare Abweichung ließ Lucius auf einen reinen Rechenvorgang schließen und nicht auf eine Messung realer Werte. Aber: hatte Lucius nicht exakt gemessen, statt nur ausgerechnet ? Und hatte er nicht die exakte Formelsprache verwendet, statt die bequeme Abkürzung über eine sich wiederholende Kalkulation ? Müssten seine mathematischen Ergebnisse nicht exakt mit der Messung der Realität übereinstimmen? Wer organisierte jetzt oder hatte vor langer Zeit organisiert, dass ein ganzer Planet so im Gleichtakt besiedelt worden war und unterband auch jetzt noch die Kommunikation zwischen den Studentenstädten? Seine Erinnerungen an die Kindheit auf dem Land und die Zeit in der Stadt, bevor er zu den Studenten ausgewählt wurde, halfen ihm nicht weiter. Vielleicht waren die Aufzeichnungen unvollständig und es gab Bewohner, die nicht erfasst wurden. Das wären dann in seiner Studentenstadt genau 450 Personen, über die es keine Aufzeichnungen gab, nicht einmal für den Rat der Ewigen. Also "verschwand" in jeder Generation von Studenten einer und nur einer? Wo ging er hin? Und wie konnte es sein, dass er keinerlei Spuren hinterließ? Wohnten vielleicht in einigen Mehrfachsegmenten diese 450 Menschen? Oder in den unterirdischen Räumen?

Shortly before his death, Lucius returned to playing with the old metrics. There were exactly 982,081 people who had lived in the building complex up to this point, or who still lived in it. This meant that every possible segment had been inhabited exactly 3.14 times. If you looked at other decimal places, there were slight deviations from PI, exactly 0.00451494225 - the cause of which Lucius considered for a long time and also had his now successfully simulated intelligence pondered. It couldn't be the larger apartments alone, because their effect could have been easily compensated for by the shorter life spans of the residents. The deviation did not tend to zero if Lucius let a simulation of the system and its residents run almost infinitely in terms of space and time - it seemed to be inherent in the overall setup of the system. Or he did not know an initial parameter that led to this "deviation". If it was one. The system was arranged in a perfect circle, that was clear. It was also cast from a single piece underground, so that it could only move as a whole with plate tectonics over the millennia (which it did, he had measured it). There were four other plants of the same type on his planet. The students and the council that controlled them made up 4,910,405 people, the entire population of the planet 3,815,384,685. Outside of the 5 ring structures, there were 76,209 residential towers, each of which housed 50,000 people. The residential towers were grouped into 3,313 cities, although the term was rather misleading. Because some cities touched at the edges, so that the towers of two cities were often closer to each other than the towers of one city, which were opposite - separated by the huge central park. Perhaps the rounding errors added up in Lucius' calculations, since in addition to PI, some prime numbers had also been demonstrably integrated into the ratios. Only the number of people per residential tower outside of the student city was even and, at 50,000, banal. But it was just such an apparent deviation that Lucius concluded that it was a pure calculation process and not a measurement of real values. But: hadn't Lucius measured exactly instead of just calculating? And hadn't he used the exact formula language instead of the convenient abbreviation of a repeated calculation? Shouldn't his mathematical results exactly match the measurement of reality? Who was organizing now, or had organized a long time ago, that an entire planet had been populated in unison and was still preventing communication between the student cities? His memories of childhood in the country and the time in the city before he was selected as a student did not help him. Perhaps the records were incomplete and there were residents who were not recorded. That would be exactly 450 people in his student city, about whom there were no records, not even for the Council of Eternals. So one and only one "disappeared" in every generation of students? Where did he go? And how could it be that he left no trace? Did these 450 people live in some multiple segments? Or in the underground rooms?

Krátce před svou smrtí se Lucius vrátil ke hře se starými metrikami. Přesně 982 081 lidí, kteří doposud žili v komplexu budovy nebo kteří v něm stále žili. To znamenalo, že každý možný segment byl obýván přesně 3,14krát. Pokud jste se podívali na jiná desetinná místa, došlo k nepatrným odchylkám od PI, přesně 0,00451494225 - o příčině, kterou Lucius dlouho zvažoval, a také přemýšlel o jeho nyní úspěšně simulované inteligenci. Nemohly to být samotné větší byty, protože jejich účinek mohl být snadno kompenzován kratší životností obyvatel. Odchylka také neměla tendenci k nule, pokud Lucius nechal simulaci systému a jeho obyvatel běžet téměř nekonečně z hlediska prostoru a času - zdálo se být vlastní celkovému nastavení systému. Nebo neznal počáteční parametr, který vedl k této „odchylce“. Pokud to byl jeden. Systém byl uspořádán do dokonalého kruhu, to bylo jasné. Bylo také obsaženo z jednoho kusu podzemí, takže se mohl pohybovat jako celek pouze s deskovou tektonikou po tisíciletí (což udělal, změřil ji). Na jeho planetě byly další čtyři rostliny stejného typu. Studenti a rada, která je ovládala, tvořily 4 910 405 lidí, celá populace planety 3 815 384 685. Mimo 5 kruhových struktur bylo 76 209 obytných věží, z nichž každá obsahovala 50 000 lidí. Obytné věže byly seskupeny do 3 313 měst, ačkoli termín byl spíše zavádějící. Protože se některá města dotýkala okrajů, takže věže dvou měst byly často k sobě blíže než věže jednoho města, které byly naproti - oddělené obrovským centrálním parkem. Možná se zaokrouhlovací chyby přidaly k Luciusovým výpočtům, protože kromě PI byla do ukazatelů také prokazatelně integrována některá prvočísla. Pouze počet lidí na obytnou věž mimo studentské město byl sudý a, při 50 000, banální. Lucius však dospěl k závěru, že se jedná o čistě výpočtový proces, a nikoli o měření skutečných hodnot, ale pouze o zjevnou odchylku. Ale: neměřil Lucius přesně namísto výpočtu? A nepoužil místo vhodné zkratky opakovaného výpočtu přesný jazyk receptury? Neměly by jeho matematické výsledky přesně odpovídat měření reality? Kdo zorganizoval nyní nebo už dávno organizoval, že celá planeta byla kolonizována tímto způsobem a stále brání komunikaci mezi studentskými městy? Jeho vzpomínky na dětství v zemi a čas ve městě, než byl vybrán jako student, mu nepomohly. Možná byly záznamy neúplné a byli tam i obyvatelé, kteří nebyli zaznamenáni. Ve svém studentském městě by to bylo přesně 450 lidí, o nichž neexistovaly žádné záznamy, dokonce ani pro Radu věčných. Takže jeden a jediný „zmizel“ v každé generaci studentů? Kam šel? A jak to může být, že nezanechal žádnou stopu? Žilo těchto 450 lidí v několika segmentech? Nebo v podzemních místnostech?